Hledej na JTS

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Toplist


TOPlist

Stanovy JmTS

Stanovy Jihomoravského tenisového svazu,

pobočného spolku Českého tenisového svazu

 

 

Čl. 1

Právní forma, vznik, název a sídlo Svazu, jeho symboly

 1. Tyto stanovy jsou dokumentem Jihomoravského tenisového svazu, pobočného spolku Českého tenisového svazu (dále také ČTS) který byl založen ČTS za účelem organizace a řízení činnosti ČTS s působností na území jihomoravské tenisové oblasti, kde tento pobočný spolek ČTS vykonává sportovní činnost k uspokojení potřeb a zájmů členů prostřednictvím sportovního vyžití v závodním i nezávodním tenisu.
 2. Název pobočného spolku dle odst. 1 zní Jihomoravský tenisový svaz (dále také Svaz).
 3. Sídlem Svazu je Vídeňská 9, Brno.
 4. Symbolem Svazu je znak uvedený v příloze č. 1.

 

Čl. 2

Účel a zásady činnosti Svazu

 1. Účelem Svazu je organizace tenisu ve spolupráci s ČTS a dalšími pobočnými spolky ČTS, jakož i příslušnými orgány či úřady statní správy a samosprávy a dalšími osobami. Za tím účelem Svaz zejména:
 1. pečuje o komplexní rozvoj a propagaci tenisu v jihomoravské tenisové oblasti , do níž spadá území Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, a vytváří svým členům všestranné a rovnoprávné sportovní podmínky,
 2. podporuje závodní i nezávodní tenis na území ve své působnosti, se zvláštním zaměřením na přípravu reprezentace a sportovní rozvoj mládeže s cílem naplňování zásad veřejné prospěšnosti k podpoře rozvoje sportu a zdravého způsobu života a dalších kulturně společenských aktivit spojených se sportovní činností.  
 1. Základní zásady, na nichž Svaz realizuje svou činnost, jsou totožné se zásadami ČTS podle jeho Stanov (dále také jen jako Stanovy ČTS).

 

Čl. 3

Předmět činnosti

 1. K naplnění účelu svého založení Svaz ve spolupráci s ČTS realizuje zejména tyto hlavní činnosti:  
 1. v rozsahu své územní působnosti hájí zájmy tenisu vůči státním orgánům, úřadům i ostatním právnickým a fyzickým osobám,
 2. zpracovává koncepci rozvoje tenisu,
 3. vytváří ekonomické předpoklady pro rozvoj svých členů a své činnosti,
 4. zúčastňuje se jménem svých členů projednávání předpisů, řádů a rozhodnutí celostátního významu v ČTS a zastupuje v ČTS jejich zájmy,
 5. určuje strukturu, organizuje a řídí přebory jednotlivců a družstev všech věkových kategorií,
 6. řídí a zabezpečuje systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů Svazu,
 7. chrání práva a oprávněné zájmy svých členů,
 8. získává a spravuje finanční prostředky pro zajištění své činnosti a podle potřeby může provozovat vlastní podnikatelskou činnost.
 1. Činnosti dle odst. 1 tohoto článku nejsou podnikáním. Svaz je vykonává soustavně, svým jménem, na vlastní účet a odpovědnost.
 2. Svaz může též vyvíjet vlastní hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku ČTS nebo majetku Svazu.
 3. Podle potřeby Svaz též zřizuje nadace a nadační fondy, případně jiné instituce nebo právnické osoby, a to za účelem podpory své hlavní činnosti (dále jen „instituce“).
 4. VV je oprávněn rozhodnout o založení, zrušení nebo přeměně instituce. O zrušení nebo přeměně instituce je rovněž oprávněna VH.
 5. Předmět a cíl činnosti instituce musí být v souladu s čl. 2 a 3 těchto stanov.
 6. Instituce je povinna přijmout vlastní vnitřní předpisy blíže upravující své vnitřní poměry. Statutární orgán instituce je povinen zajistit, aby aktuální znění vnitřního předpisu instituce bylo řádně a včas zapsáno ve spolkovém rejstříku a uloženo v příslušné sbírce listin.
 7. Instituce je povinna přispívat k rozvoji Svazu jako celku a podílet se na jeho činnosti.

 

 

Čl. 4

Vztahy k ČTS a jiným subjektům

 1. Právní osobnost Svazu jako pobočného spolku ČTS se odvozuje od právní osobnosti ČTS. Zrušením ČTS se zrušuje vždy též Svaz.
 2. V návaznosti na vztah podle odst. 1 tohoto článku jsou práva a povinnosti Svazu vymezeny Stanovami ČTS tak, že Svaz zabezpečuje v souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů ČTS v rozsahu své působnosti pro území jihomoravské tenisové oblasti, a je oprávněn v tomto rámci jednat a nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu.
 3. V zájmu řádného plnění svých úkolů byly orgány Svazu zmocněny Stanovami  ČTS a na jejich základě též některými svými dalšími předpisy (dále také jen jako Zmocněné orgány) aby v mezích své místní působnosti a v rozsahu vymezeném Stanovami ČTS a jeho dalšími předpisy vykonávaly řídící, organizační, zabezpečující, revizní, kontrolní a související činnosti, jakož i rozhodovaly v záležitostech členů ČTS, a to bez ohledu na jejich členství ve Svazu; při činnostech v těchto záležitostech se Zmocněné orgány považují za orgány ČTS.
 4. Svaz jedná ve věcech své působnosti také na základě podnětu ČTS.
 5. ČTS neručí za dluhy Svazu.
 6. Svaz komunikuje s ČTS v rozsahu stanoveném Stanovami ČTS a předpisy vydanými na jejich základě mimo jiné prostřednictvím internetového portálu ČTS ve smyslu čl. VII. odst. 7 Stanov ČTS; zde jsou uveřejňovány důležité informace, které se týkají ČTS, jeho pobočných spolků, jakož i jejich členů.
 7. Svaz spolupracuje dle potřeby také s jinými pobočnými spolky ČTS.
 8. Svaz dbá, aby se působení každého členského klubu ČTS, uskutečňované na území jihomoravské tenisové oblasti a působení každého členského klubu, který zde má sídlo, uskutečňované mimo její území, řídilo důsledně ustanoveními čl. VI. Stanov ČTS.
 9. Svaz umožňuje činnost osob, jejichž cílem je uplatňovat zájmy jeho členů.

 

Článek 5

Normativní základy Svazu

 1. Základním vnitřním předpisem Svazu jsou jeho stanovy, které byly vypracovány a mohou být dále měněny jen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 5 písm. b) a odst. 6 Stanov ČTS.
 2. Svaz přijetím těchto svých stanov:
 1. v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6 Stanov ČTS přijímá závazek dodržovat Stanovy ČTS, včetně jejich změn a doplňků;
 2. potvrzuje přijetí zmocnění podle čl. IV. odst. 5 Stanov ČTS a zavazuje se, že při výkonu práv a plnění povinností v rámci tohoto zmocnění bude dodržovat též ostatní předpisy ČTS, které se tohoto výkonu práv a plnění povinností týkají.
 1. Na základě svých stanov Svaz vydává své vnitřní předpisy, včetně rozpisů soutěží družstev a jednotlivců, které jsou souborem ustanovení vzniklých na základě rozhodnutí orgánů Svazu, upravujících závazné sportovní a organizační postupy v činnosti klubů, příslušných členských okresních či městských spolků a svazových komisí. Tyto vnitřní předpisy musí být v souladu se stanovami Svazu, se Stanovami ČTS a jeho předpisy vydanými na jejich základě.
 2. Stanovy Svazu nabývají platnosti dnem, který je v nich uveden.

 

Článek 6

Majetek Svazu

 1. Majetek Svazu tvoří věci hmotné i nehmotné, pokud mohou:
 1. jaRKoliv (přímo i nepřímo) sloužit k naplnění účelu Svazu,
 2. sloužit k nabytí věcí podle písm. a).
 1. Zdroje pro pořízení majetku Svazu jsou zejména příjmy z:
 1. vlastní sportovní činnosti,
 2. příspěvků a dotací,
 3. vedlejší hospodářské činnosti Svazu,
 4. zisku obchodních korporací a dalších právnických osob, v nichž má Svaz účast,
 5. příspěvků ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů,
 6. darů.
 1. Hospodaření Svazu se řídí rozpočtem schváleným Radou na období jednoho roku.
 2. Majetkem svazu v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem disponuje předseda Svazu, který může udělit v potřebném rozsahu zmocnění jiným funkcionářům či pracovníkům Svazu. Podpis předsedy Svazu nebo podpis tří jím určených členů výkonného výboru je vždy nutný k realizaci finančních převodů a plateb. O nabývání, pozbývání a převodu movitého majetku a o výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje společně předseda a místopředseda Svazu. O nabývání, pozbývání a převodu nemovitého majetku rozhoduje VH.
 3. Finanční prostředky Svazu jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. VV může určit svým rozhodnutím jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.
 4. Podpisové právo k účtům Svazu náleží předsedovi Svazu. Rozhodnutím VV může být toto právo dáno i dalším členům Svazu.
 5. Členové VV odpovídají za hospodaření Svazu VH. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými předpisy.
 6. VH může na návrh RK nebo Rady stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů VV, popřípadě některého člena VV zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena Svazu.

 

 

 

 

 

Článek 7

Základní ustanovení o členství ve Svazu

 1. Členství ve Svazu je spojeno s členstvím v ČTS; členství ve Svazu je proto současně vyjádřením podpory a ztotožnění se člena Svazu s účelem, ideovými zásadami a pravidly fungování Svazu i ČTS.
 2. Svým členstvím ve Svazu jeho člen projevuje svou bezpodmínečnou vůli podřídit se:
 1. těmto stanovám, jež představují závaznou smlouvu mezi ním a Svazem, a vnitřním předpisům Svazu,
 2. Stanovám ČTS a všem dalším předpisům, normám a řádům ČTS na jejich základě vydaným,
 3. rozhodnutím orgánů Svazu i ČTS, vydaným v souladu s předpisy dle písm. a) a b) tohoto odstavce,
 4. rozhodnutím vydaným v řízení konaném v souladu se Stanovami ČTS a jejími řády.
 1. Ustanovení odst. 2 tohoto článku platí pro člena Svazu v té míře, v jaké:
 1. se na něj předpisy a rozhodnutí vztahují,
 2. je zajištěn soulad předpisů ve smyslu čl. 5 odst. 3 poslední věta těchto stanov.
 1. Členství ve Svazu
 1. je dobrovolné a každý člen Svazu má právo je v souladu s těmito stanovami, Stanovami ČTS a jejími ostatními příslušnými předpisy kdykoliv ukončit,
 2. představuje výlučný členský vztah mezi Svazem a členem, nevyplývá-li ze zákona nebo z těchto stanov něco jiného.

 

 

Čl. 8

Vznik a zánik členství ve Svazu, práva a povinnosti členů

 1. Členství ve Svazu se rozlišuje na členství jednotlivců (fyzických osob) a členství oddílů a klubů (dále jen „kluby“).
 2. Jednotlivci nabývají členství ve Svazu prostřednictvím členství v klubech, které jsou samostatnými právnickými osobami. Jejich prostřednictvím realizují fyzické osoby svá členská práva a plní své členské povinnosti.
 3. Stanovy Klubu, příslušných členských okresních nebo městských spolků musí být v souladu se stanovami Svazu.
 4. Členem Svazu se může stát každá fyzická osoba, která má zájem podílet se na plnění poslání Svazu, zejména rozvíjet sportovní tenisovou činnost. Další podmínky členství mohou upravit vnitřní předpisy Svazu.
 5. Členství ve Svazu vzniká prostřednictvím kolektivní registrace dle ustanovení Registračního řádu ČTS.  Klub, který sídlí v jihomoravské tenisové oblasti a který chce působit jako člen Svazu, je povinen požádat prostřednictvím Svazu o kolektivní registraci a přidělení příslušného registračního čísla ČTS. Přidělením registračního čísla se klub stává zároveň členem Svazu i členem ČTS. Klub má právo svou registraci jednostranně písemným oznámením zrušit a tak ze Svazu vystoupit. Vystupující klub je povinen vyrovnat všechny své závazky vůči Svazu, a to nejpozději do konce kalendářního roku, v němž ze Svazu vystoupil.
 6. Ukončením členství ve Svazu automaticky skončí také členství v ČTS.
 7. Člen Svazu má tato základní práva:  
 1. účastnit se soutěží řízených Svazem v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy,
 2. využívat možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci Svazu a získávat odborné kvalifikace,
 3. navrhovat a volit své zástupce do orgánů Svazu od 15-ti let a být volen do těchto orgánů od 18-ti let věku. Kandidáti na funkci předsedy Svazu musí být starší 21 let,
 4. obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány Svazu s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání,
 5. vyžadovat pravidelné informace o činnosti a hospodaření orgánů Svazu.
 1. Mezi základní povinnosti každého člena Svazu patří zejména povinnost:
 1. platit členské příspěvky ve výši dle rozhodnutí příslušného orgánu Svazu,
 2. podřídit se rozhodnutím orgánů Svazu,
 3. dodržovat stanovy Svazu, řády a veškeré vnitřní předpisy upravující činnost v rámci Svazu.
 1. Členství fyzických osob ve Svazu zaniká:
 1. vystoupením,
 2. vyškrtnutím z důvodu neuhrazení členských příspěvků,
 3. vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností,
 4. vyloučením člena pro znevážení jména, postavení a prestiže Svazu v České republice nebo zahraničí, nebo pro vědomé porušení svazových, etických či obecně závazných právních předpisů,
 5. vyloučením člena, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,
 6. vyloučením člena, který veřejně hanobí, diskriminuje nebo ponižuje jiného urážlivým způsobem s ohledem na rasu, barvu pleti, jazyk, víru nebo etnický původ, nebo se dopouští jakéhokoliv jiného diskriminujícího či hanobícího chování,
 7. úmrtím člena,
 8. ukončením členství právnické osoby, prostřednictvím které získala fyzická osoba členství ve Svazu.
 1. Členství právnických osob ve Svazu zaniká:
 1. vystoupením,
 2. odnětím členství ze závažných důvodů,
 3. vyškrtnutím pro nezaplacení členského poplatku,
 4. zánikem právnické osoby.
 1. Členství člena ve Svazu zanikne také v okamžiku zániku jeho členství v ČTS.
 2. Každý člen Svazu je oprávněn podat návrh na soudní přezkum rozhodnutí orgánu Svazu. Důvodem pro podání návrhu může být pouze rozpor rozhodnutí se zákonem nebo stanovami Svazu, pokud se neplatnosti rozhodnutí nelze dovolat u orgánů Svazu podle těchto stanov. Návrh na soudní přezkum rozhodnutí může podat člen Svazu ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu neplatnosti rozhodnutí, nejpozději do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí.

 

Čl. 9

Orgány Svazu

 1. Orgány Svazu jsou:
 1. valná hromada (VH),
 2. předseda,
 3. Jihomoravská tenisová rada (Rada),
 4. výkonný výbor (VV),
 5. revizní komise (RK).
 1. Funkční období orgánů Svazu je pětileté; výkon funkce zvolených členů orgánů Svazu však uplynutím volebního období neskončí, dokud nejsou VH zvoleni členové orgánů na další funkční období.

 

Čl. 10

Valná hromada

 1. VH je nejvyšším orgánem Svazu. VH se schází zpravidla jednou za pět let ode dne konání předchozího řádného zasedání valné hromady. Právní formou VH je shromáždění delegátů, které plní její působnost. Určení delegátů na VH upravují tyto stanovy.
 2. VH svolává předseda Svazu.
 3. Mimořádná VH musí být svolána předsedou na žádost nejméně jedné třetiny klubů nebo na žádost RK. Mimořádná VH musí být rovněž svolána, pokud tak rozhodne Rada počtem nejméně dvou třetin hlasu všech svých členů. Žádosti o mimořádnou VH se předkládají RK. Nesvolá-li předseda nebo RK mimořádnou VH do třiceti dnů od doručení řádného podnětu do sídla Svazu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání mimořádné VH a musí z něj být jednoznačně patrno, že o svolání VH splňuje výše uvedené podmínky.
 4. VH i mimořádná VH se svolává pozvánkou, a to buď na adresu sídla pozvaného, nebo na jeho elektronickou adresu. Pozvánka na VH i mimořádnou VH musí vždy obsahovat místo a čas konání a program jednání, přičemž musí být zaslána nejméně třicet dnů před datem jejího konání.
 5. VH i mimořádná VH je tvořena 60 delegáty s hlasem rozhodujícím. Celkový počet delegátů je tvořen všemi členy VV a dalšími delegáty určených kluby, které jsou kolektivně registrovány v rámci Svazu. Pravidlo pro stanovení počtu delegátů jednotlivých klubů stanoví VV dle absolutního počtu hráčů všech kategorií (žáci, dorost, dospělí) oprávněných k účasti v mistrovských soutěžích ČTS. Pro tento účel se započítávají hráči registrovaní k poslednímu dni měsíce, půl roku před konáním VH či mimořádné VH.         
 6. Volba orgánů Svazu se koná vždy tajným hlasováním.
 7. Do pravomoci VH patří zejména:
 1. schvalovat stanovy Svazu, jejich změny a doplňky,
 2. volit a odvolávat předsedu Svazu, členy VV a členy Rady,
 3. schvalovat zprávu o stavu a rozvoji tenisu za jihomoravskou tenisovou oblast,           
 4. schvalovat zprávu o činnosti orgánů svazu za pětileté období předkládanou VV,
 5. schvalovat zprávu o hospodaření svazu za pětileté období,
 6. rozhoduje na návrh výkonného výboru o jmenování čestného předsedy Svazu,
 7. rozhodovat o zániku Svazu a způsobu likvidace jeho majetku.

 

Čl. 11

Předseda

 1. Předseda Svazu je statutárním orgánem Svazu. Předsedou se může stát každý člen Svazu starší 21 let, který působil alespoň 5 let jako člen VV nebo Rady.
 2. Kandidáty na předsedu navrhují členové orgánů, klubů Svazu, členů Svazu a přítomných delegátů na VH.
 3. Předseda je představitelem Svazu. Zastupuje a hájí zájmy Svazu vůči třetím osobám. Předseda je oprávněn samostatně jednat jménem Svazu.
 4. Do pravomoci předsedy dále patří:
 1. navrhovat VH kandidáty na funkci člena VV,
 2. navrhovat VV kandidáty na jmenování členy a náhradními členy Rady ČTS, s podmínkou že minimálně třetina navržených kandidátů budou členové VV, a navrhovat VV jejich odvolání,
 3. navrhovat VV ke jmenování delegáty na Valnou hromadu ČTS,
 4. svolávat zasedání VV a Rady,
 5. řídit činnost Svazu mezi zasedáními VV.
 6. zřizovat aparát Svazu a plnit úkoly vedoucího organizace ve smyslu obecně závazných pracovněprávních předpisů. Za tímto účelem vydávat Organizační řád Svazu, vnitřní předpisy Svazu upravující práva, jiné nároky a povinnosti zaměstnanců aparátu Svazu, jakož i jiné předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů (předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.).
 1. Výkon funkce předsedy zaniká:
 1. zvolením nového předsedy po uplynutí funkčního období
 2. odvoláním předsedy VH v průběhu funkčního období
 3. vzdáním se funkce
 4. úmrtím.
 1. V případě, že některý orgán (mimo valné hromady) nebo členský spolek přijme rozhodnutí, které je v rozporu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy nebo jinými předpisy, které zavazují Svaz, má předseda právo vydat písemné rozhodnutí, kterým pozastaví účinnost resp. vykonatelnost takového rozhodnutí. Příslušný orgán, který takové rozhodnutí vydal, je povinen svoje rozhodnutí znovu projednat do 30-ti dnů, při tomto projednání je povinen řídit se rozhodnutím předsedy Svazu.
 2. V případě, že předseda nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z některého důvodu uvedeného v těchto stanovách, je místopředseda Svazu povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 3 měsíců poté, kdy se dozví o takové skutečnosti.

 

Čl. 12

Místopředseda

 1. Místopředsedu volí VV z řad svých členů, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy zanikla funkce předchozího místopředsedy. Místopředsedou se může stát každý člen Svazu starší 21 let, který působil alespoň 3 roky jako člen VV nebo Rady.
 2. Místopředseda předsedá a řídí zasedání Rady a zastupuje předsedu Svazu za situace, kdy není ze závažných, zejména zdravotních důvodů, schopen svoji funkci dočasně vykonávat. Do zvolení nového předsedy Svazu vykonává tuto funkci místopředseda.
 3. Místopředseda rovněž vede archiv Svazu.
 4. Archiv obsahuje zejména
 1. usnesení VH,
 2. vnitřní předpisy Svazu,
 3. rozhodnutí VV,
 4. rozhodnutí RK,
 5. zápisy ze zasedání orgánů Svazu.
 1. Člen Svazu může do archivu nahlížet pouze se souhlasem místopředsedy. Ostatní osoby mohou do archivu nahlížet pouze se souhlasem VV.

 

Čl. 13

Výkonný výbor

 1. VV je výkonným orgánem Svazu, který řídí činnost Svazu v období mezi zasedáními VH v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i dalšími předpisy, a usnesením VH.
 2. VV se skládá z předsedy a dalších 6 členů, kteří musí být členy Svazu a starší 18 let. Předseda Svazu je volen VH. Následně jsou voleni členové VV na návrh předsedy Svazu.
 3. Kandidáty na funkci člena VV navrhuje předseda Svazu, jemuž předkládají návrhy na funkci člena VV členové orgánů, klubů, členové Svazu a delegáti přítomní na VH.
 4. VV se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, minimálně čtyřikrát ročně. Svolává jej a jednání řídí předseda Svazu.
 5. VV zejména:
 1. operativně řídí činnost Svazu a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do pravomoci ostatních orgánů Svazu,
 2.  připravuje její program, rozpracovává závěry a usnesení VH a zodpovídá za jejich realizaci,
 3. podává operativní výklad stanov,
 4. schvaluje a vydává předpisy Svazu, které svým významem nepřesahují obvyklou operativní činnost, 
 5. zřizuje odborné komise, stanoví jejich činnost a pravomoc, jmenuje jejich předsedy a schvaluje jejich členy,                
 6. plní úkoly odvolacího orgánu ve vztahu k rozhodnutím svých odborných komisí,
 7. schvaluje přijetí pracovníků do pracovněprávního vztahu ke Svazu,
 8. rozhoduje o přijetí a kolektivní registraci klubu se sídlem v jihomoravské tenisové oblasti, o vyškrtnutí klubu při nezaplacení splatného členského příspěvku či poplatku a jeho vyloučení při závažném disciplinárním provinění,
 9. odpovídá za řádnou přípravu podkladových materiálů a organizační zajištění VH a Rady,
 10. navrhuje kandidáty na funkci prezidenta ČTS,
 11. na návrh předsedy Svazu jmenuje členy a náhradní členy Rady ČTS a rozhoduje o jejich odvolání,
 12. na návrh předsedy Svazu jmenuje delegáty s hlasem rozhodujícím na Valnou hromadu ČTS. Počet delegátů Svazu se stanoví v procentním poměru hráčů oprávněných k účasti v mistrovských soutěžích ČTS k celkovému počtu registrovaných hráčů k poslednímu dni měsíce půl roku před konáním Valné hromady ČTS.
 1. Členství ve VV zaniká:
 1. zvolením členů nového VV,
 2. odvoláním člena z funkce,
 3. vzdáním se členství,
 4. úmrtím.

 

Čl. 14

Jihomoravská tenisová rada

 1. Rada je zastupitelským, metodickým a legislativním orgánem Svazu. Je tvořena 24 členy. Celkový počet členů je tvořen členy všemi VV a dalšími členy, kteří jsou voleni VH na základě návrhu z řad delegátů. Každý kraj na jehož území Svaz vyvíjí svou činnost, musí být v Radě zastoupen alespoň dvěma osobami (mimo členy VV).
 2. Radu svolává předseda Svazu nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání Rady musí být svoláno, požádá-li o to předsedu Svazu písemně alespoň 10 členů rady; ustanovení čl. 10 se uplatní přiměřeně.
 3. Rada na návrh předsedy Svazu schvaluje a odvolává místopředsedu.
 4. Do působnosti Rady dále patří:
 1. volba a odvolávání členů RK,
 2. schvalovat zprávu RK,
 3. schvalovat roční rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrky Svazu předložený VV,
 4. schvalovat předpisy Svazu, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost (jednací řády, statuty, atp.)
 5. schvalovat strukturu soutěží řízených Svazem,
 6. ustanovení a rušení komisí Rady, případně dalších účelových komisí,
 7. schvalovat výši a způsob platby příspěvků a poplatků podle výchozího návrhu VV,
 8. je rozhodčím místem výkladu stanov.

 

Čl. 15

Revizní komise

 1. RK je nezávislým kontrolním orgánem Svazu. Za svou činnost je odpovědná VH.
 2. RK se skládá z 3 členů, kteří musí být členy Svazu a starší 21 let. Členy RK volí a odvolává Rada. Návrhy kandidátů na funkci člena RK podávají členové orgánů, klubů, členové Svazu a přítomní delegáti na Radě. Členem RK nemůže být člen VV ani zaměstnanec Svazu.
 3. Členové RK volí ze svých členů předsedu, který odpovídá za činnost RK.
 4. Dojde-li ke kooptaci člena RK v průběhu funkčního období do VV, nebo pokud člen RK vstoupí do pracovněprávního vztahu ke Svazu, zaniká jeho členství v RK.
 5. RK se schází průběžně dle potřeby. Svolává ji a jednání řídí její předseda.
 6. RK musí být pro výkon její funkce poskytnuty ze strany VV potřebné podklady, rozhodnutí a informace. Členové RK mají právo nahlížet do všech písemností a účtů Svazu. Předseda RK má právo zúčastňovat se schůzí VV bez hlasovacího práva.
 7. RK zejména:
 1. sleduje plnění usnesení ostatních orgánů Svazu,
 2. bdí nad dodržováním stanov Svazu,
 3. přezkoumává rozhodnutí a kontroluje činnost ostatních orgánů Svazu,
 4. kontroluje hospodaření Svazu a spolupodepisuje roční finanční uzávěrku,
 5. má právo požádat o svolání mimořádné VH, pokud je rozhodnutí VV v závažném rozporu s usnesením VH nebo je porušením těchto stanov. V takovém případě má právo pozastavit toto rozhodnutí VV až do konání mimořádné VH,  
 6. podává zprávu o kontrolní činnosti Radě a VH.
 1. Členství v RK zaniká:
 1. zvolením nové RK po uplynutí funkčního období předcházející RK,
 2. vzdáním se členství,
 3. úmrtím.

 

Čl. 16
Jednání orgánů Svazu

 1. Všechny orgány a jejich komise se scházejí na řádných a mimořádných zasedáních.
 2. Řádné jednání svolává nejvyšší představitel orgánu nebo komise, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Mimořádné jednání může být svoláno pouze v souladu se schválenými stanovami.
 3. Orgány jsou usnášeníschopné, je-li na řádně svolaném zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Účast členů či delegátů je nezastupitelná.
 4. V případě, že v době jednání, která byla určena jako doba zahájení zasedání, není přítomna potřebná většina členů, je předsedající povinen začátek jednání odročit o jednu hodinu. Jestliže po uplynutí této doby není zasedání přítomna potřebná většina, je předsedající povinen jednání ukončit a stanovit náhradní termín v době do jednoho měsíce po tomto prvním zasedání. A s termínem všechny členy odpovídajícím způsobem seznámit. Toto opětovně svolané zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů či delegátů.
 5. Rozhodnutí řádně svolaného orgánu je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů či delegátů. Změny stanov Svazu a odpovědnostní otázky členů musí být přijaty minimálně třípětinovou většinou přítomných delegátů.
 6. Hlasování je zásadně veřejné; osoba řídící dané jednání však může vyhradit určitou otázku pro neveřejné hlasování.
 7. Orgány Svazu mohou přijmout rozhodnutí i mimo zasedání daného orgánu, kdy osoba předsedající či řídící daný orgán může iniciovat rozhodnutí per rollam, a to rozesláním návrhu rozhodnutí písemně nebo emailem všem členům daného orgánu.
 8. Volby probíhají tajným hlasováním, pokud orgán nerozhodne orgán jinak. Není-li stanovami určeno jinak, k odvolání či volbě stačí nadpoloviční většina oprávněných hlasů.
 9. Vyžádá-li si to mimořádná situace, mohou se kolektivní orgány Svazu usnést o kooptování svých členů až do počtu jedné třetiny členů daného orgánu, nebo do konání následující zasedání daného orgánu dočasně odvolat členy z důvodu jejich prokázané, opakované neomluvené neúčasti na zasedání orgánu, z důvodu nezájmu o práci v příslušném orgánu nebo pro závažné porušení stanov Svazu.  Předseda Svazu musí tuto změnu orgánu předložit k dodatečnému schválení VH, které je podmínkou její platnosti. 
 10. Bližší podrobnosti o jednání orgánů, zejména pak v případě valné hromady, mohou v souladu se schválenými stanovami upravovat jednací řády či statuty těchto orgánů.

 

Čl. 17

Jednání a podepisování za Svaz

 1. Za Svaz jedná předseda Svazu samostatně. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazu připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.
 2. Za Svaz jednají a podepisují také nejméně tři určení členové VV, a to v rozsahu vyplývajících z těchto stanov. Podepisují se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazu připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.  
 3. Za Svaz jednají a podepisují též zaměstnanci a funkcionáři Svazu, a to v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů spolku. Podepisují se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo o svém pracovním zařazení.
 4. Za Svaz jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené VV. Podepisují se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazu připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo jiný údaj o jejich zástupčím oprávnění.

 

Čl. 18

Přechodná ustanovení

Má se za to, že delegáty, členy či funkcionáři jednotlivých orgánů podle těchto stanov jsou osoby, které byly delegáty, členy nebo funkcionáři stejně označených orgánů zvolených nebo jmenovaných dle stanov Jihomoravského tenisového svazu, o. s. IČ: 15526810 ke dni platnosti těchto Stanov.  Seznam těchto orgánů a seznam těchto osob je uveden v příloze č. 2 těchto stanov.

 

 

 

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny VH Svazu na ustavující schůzi dne 27. června 2016.  Nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti k datu zápisu Svazu do veřejného rejstříku.
 2. Změny a doplňky stanov Svazu je oprávněna schvalovat VH dle čl. 10 odst. 7 písm. a) těchto stanov.

Výklad stanov Svazu provádí VV a Rada dle čl. 13 odst. 5 písm. c) a čl. 14 odst. 4 písm. h) těchto stanov