Hledej na JTS

Srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Čec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Toplist


TOPlist

Webmaster

Stanovy Českého tenisového svazu o.s.

 

STANOVY Českého tenisového svazu o.s. ( úplné znění )

I. Název a sídlo

1. Český tenisový svaz o.s. (dále jen „ČTS“) je dobrovolným samostatným občanským sdružením, sdružujícím fyzické případně i právnické osoby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.
2. Sídlem ČTS je Praha 7, Štvanice 38.

II. Poslání a cíle

1. Posláním ČTS je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČTS.
2. K naplnění tohoto poslání ČTS zejména:
a) hájí zájmy tenisu vůči státu, úřadům, jakož i ostatním právnickým a fyzickým osobám
b) podporuje zájmy svých členů týkající se jejich činnosti v ČTS
c) organizuje státní reprezentaci České republiky a zastupuje český tenis v rámci mezinárodních vztahů, má právo stát se členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací
d) spolupracuje s Českým olympijským výborem při účasti tenisu na olympijských hrách a zapojení do mezinárodního olympijského hnutí
e) pořádá tenisové události ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádáním své orgány či oblastní tenisové svazy, případně smluvní partnery a k tomu vydává termínové listiny.
f) vydává pro Českou republiku sportovně technické předpisy tenisu, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů; bdí nad dodržováním výše uvedených předpisů
g) řídí soustavu vrcholového tenisu a systém výběru a výchovy sportovně talentované mládeže
h) koordinuje činnost oblastních tenisových svazů jakožto představitelů tenisu v jednotlivých oblastech ČR, podporuje výkonnostní tenis a rozvoj seniorského a rekreačního tenisu
i) řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČTS
j) pečuje a podporuje rozvoj tenisových sportovních zařízení
k) získává finanční a jiné prostředky pro rozvoj tenisu buď sám nebo prostřednictvím marketingové společnosti. Vzájemné vztahy mezi ČTS a marketingovou společností jsou vymezeny společenskou smlouvou společnosti, zákonnými ustanoveními a příp. dalšími smlouvami mezi ČTS a marketingovou společností
l) vydává odborné materiály získané na základě nejnovějších vědecko metodických a zdravotnických poznatků
m) zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích
n) navrhuje systém, organizuje a řídí mistrovství České republiky jednotlivců a družstev všech věkových kategorií
o) vydává vlastní tiskové materiály

III. Oblasti

1. ČTS se podle územního principu a místa výkonu sportovní činnosti člení na jednotlivé oblasti.
2. Oblastí se rozumí území ve kterém působí příslušný oblastní tenisový svaz. Pro potřeby tenisu působí v České republice tyto oblastní tenisové svazy :

a) Pražský tenisový svaz
b) Středočeský tenisový svaz
c) Severočeský tenisový svaz
d) Západočeský tenisový svaz
e) Jihočeský tenisový svaz
f) Východočeský tenisový svaz
g) Severomoravský tenisový svaz
h) Jihomoravský tenisový svaz

3. Okresní resp. městské svazy, pokud jsou zřízeny, organizují a řídí činnost ČTS v rámci své územní působnosti v příslušném okrese resp. městě, kde provádějí a realizují příslušná rozhodnutí orgánů ČTS, případně rozhodnutí, resp. doporučení oblastních svazů.

4. Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány ČTS, zejména Pravidla tenisu, Soutěžní řád, Přestupní řád, Registrační řád, Klasifikační řád a Disciplinární řád, jsou závazné pro Oblastní tenisové svazy a všechny další členy ČTS.

IV. Právní postavení Oblastních tenisových svazů ČTS

1. Oblastní tenisový svaz ČTS je sdružení vzniklé registrací u příslušného orgánu státní správy dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Oblastní tenisový svaz má právní subjektivitu a jedná při výkonu činnosti svým jménem. Stanovy Oblastního tenisového svazu nesmějí být v rozporu se stanovami ČTS.

2. Oblastní tenisový svaz je řádným členem ČTS a na základě pověření uděleného Výkonným výborem ČTS organizuje a řídí činnost ČTS v rámci své územní působnosti, provádí a realizuje příslušná rozhodnutí orgánů ČTS, která se dotýkají jejich působnosti. Vykonává řídící a poradenskou činnost vůči okresním tenisovým svazům, působících v rámci příslušné oblasti, pokud jsou v tomto okrese zřízeny a poskytují poradenskou činnost tenisovým klubům ve své oblasti a ostatním svým členům.

3. Kluby mohou být jako základní organizační složky ČTS kolektivně registrovány dle ustanovení Registračního řádu ČTS. Každý klub, který chce takto působit v rámci ČTS, je povinen požádat prostřednictvím příslušného oblastního svazu o kolektivní registraci a přidělení příslušného registračního čísla. Přidělením registračního čísla se klub stává základní organizační složkou ČTS. Klub, který však nechce nadále působit v rámci ČTS, má právo svou kolektivní registraci jednostranně písemným oznámením zrušit. Toto oznámení nabývá účinnosti dnem, kdy je doručeno ČTS.
Stejné důsledky jako jednostranné zrušení registrace má i nezaplacení příslušného registračního poplatku ani po uplynutí termínu stanoveného v písemné výzvě k jeho dodatečnému zaplacení.

V. Členství v ČTS

1. Členství v ČTS se rozlišuje na členství fyzických osob a členství právnických
osob.
2. Členství fyzických osob v ČTS se nabývá buď prostřednictvím členství právnických osob nebo prostřednictvím členství fyzických osob ve zřízených základních organizačních složkách ČTS. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem podílet se na plnění poslání ČTS, zejména rozvíjet sportovní tenisovou činnost. Bližší podmínky řádného členství upravují předpisy vydané ČTS.
3. Členství právnickým osobám udělují příslušné orgány ČTS resp. Oblastní tenisové svazy, a to pouze takovým právnickým osobám, které mají zájem podílet se zejména finanční a jinou hmotnou podporou na rozvoji tenisu.
4. Práva a povinnosti členů ČTS stanoví ten orgán ČTS resp. Oblastní tenisový svaz, prostřednictvím něhož členství k ČTS vzniklo. Některá zvláštní práva a povinnosti členů mohou být též upraveny smlouvami uzavřenými mezi členem a ČTS resp. příslušným Oblastním tenisovým svazem. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musejí být těmto členům ČTS zajištěna resp. jimi plněna, patří:
a) účastnit se soutěží řízených ČTS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy
b) využívat možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ČTS a získávat odborné kvalifikace
c) navrhovat a volit své zástupce do orgánů ČTS od 15ti let a být volen do těchto orgánů od 18ti let věku; kandidáti na funkci prezidenta, předsedy rady a předsedy výkonného výboru musejí být starší 21 let
d) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány ČTS resp. Oblastní tenisové svazy s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání
e) vyžadovat pravidelné informace o činnosti a hospodaření orgánů ČTS
f) platit členské příspěvky stanovené příslušným orgánem ČTS
g) podřídit se rozhodnutím orgánů ČTS resp. orgánů oblastních tenisových svazů
h) dodržovat stanovy ČTS, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČTS
5. Členství fyzických osob v ČTS zaniká :
– vystoupením
– vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků
– vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností
– úmrtím člena
– ukončením členství právnické osoby, dle čl. V. odst.6 stanov, prostřednictvím, které získala fyzická osoba členství

6. Členství právnických osob v ČTS zaniká
– vystoupením
– odnětím členství ze závažných důvodů
– zánikem právnické osoby.

VI. Orgány ČTS

1. Orgány ČTS jsou:
a) valná hromada
b) prezident
c) rada
d) výkonný výbor (dále jen VV)

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČTS. Řádná valná hromada se schází jednou za 4 roky. Svolává ji prezident ČTS.
2. Mimořádná valná hromada musí být svolána prezidentem, pokud tak rozhodne rada. V souladu s čl. VIII. odst. 5. těchto stanov je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu předseda rady.
3. Valná hromada je tvořena 120 delegáty s hlasem rozhodujícím určenými oblastními svazy. Počet delegátů jednotlivých oblastních svazů se stanoví v procentním poměru hráčů oprávněných k účasti v mistrovských soutěžích ČTS (dále jen „registrovaných hráčů“ jednotlivých oblastí k celkovému počtu registrovaných hráčů k poslednímu dni měsíce půl roku před konáním valné hromady.
4. Výlučně do pravomoci valné hromady patří
– schvalovat stanovy ČTS a jejich změny; dodatečně schvalovat případné dílčí změny stanov přijaté radou
– volit a odvolávat prezidenta
– rozhodovat o zrušení ČTS a o způsobu likvidace jeho majetku

VIII. Prezident

1. Prezident je statutárním orgánem ČTS, který je volen valnou hromadou na období 4 let. Prezident jedná jménem ČTS samostatně. Prezidentem se může stát každý člen ČTS starší 21 let. Návrhy na kandidáty prezidenta může podat kdokoliv z řad členů, orgánů nebo organizačních složek. Prezident nemůže být zároveň členem rady.
2. Prezident je představitelem ČTS, který zastupuje a hájí zájmy ČTS vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci prezident zejména zastupuje ČTS v tuzemských i mezinárodních sportovních organizacích včetně mezinárodních tenisových orgánů, a dále v zásadních otázkách vůči státním a územním orgánům České republiky a obcí.
3. Do výlučných pravomocí prezidenta patří:
– svolávat řádné a mimořádné valné hromady
– svolávat a řídit řádné a mimořádné zasedání VV
– řešit a rozhodovat případné spory mezi VV a radou
Do dalších pravomocí prezidenta patří:
– svolávat mimořádné zasedání rady
– jmenovat generálního sekretáře ČTS do funkce. Jmenováním do funkce vzniká jmenovanému pracovní poměr založený jmenováním
– odvolat generálního sekretáře
– předkládat Radě ČTS kandidáty na funkci I. a II. viceprezidenta ČTS ke schválení
– předkládat Radě ČTS návrh na odvolání z funkce I. a II. viceprezidenta ČTS ke schválení
– předkládat Radě ČTS ke schválení kandidáty na volitelná místa členů VV a návrhy na jejich odvolání
4. V případě, že některý orgán nebo organizační složka ČTS (mimo valné hromady) přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo jinými předpisy, kterými je ČTS vázán, nebo stanovami ČTS, má prezident právo vydat písemný podnět, kterým pozastaví účinnost resp. vykonatelnost takového rozhodnutí. Příslušný orgán, který takové rozhodnutí vydal, je povinen tento podnět znovu projednat nejpozději do 30ti dnů.
5. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně že výkon jeho funkce zanikne před uplynutím funkčního období z některého důvodu uvedeného v těchto stanovách, je předseda rady povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 3 měsíců poté, kdy se dozví o takové skutečnosti.
6. Výkon funkce prezidenta zaniká :
a) zvolením nového prezidenta valnou hromadou po uplynutí funkčního období
b) odvoláním prezidenta valnou hromadou v průběhu funkčního období
c) vzdáním se funkce
d) úmrtím
7. Valná hromada má právo jmenovat prezidenta ČTS, který skončil svoji funkci do funkce čestného prezidenta ČTS. Toto jmenování není závislé na termínu skončení výkonu funkce a vztahuje se i na nejvyšší představitele tenisového svazu, kteří řídili svaz v rámci předchozích organizačních složek.

Čestný prezident má kromě všech práv garantovaných členům ČTS též právo aktivně se zúčastňovat jednání všech orgánů ČTS a jeho organizačních složek s hlasem poradním.

Do zvolení nového prezidenta zastupuje tuto funkci I. viceprezident, není-li ve funkci II.viceprezident ČTS.

IX. Rada

1. Rada je zastupitelským legislativním orgánem ČTS. Je tvořena 36 členy, kteří jsou určeni oblastními svazy v poměru stanoveném podle počtu registrovaných hráčů v jednotlivých oblastech na dobu 4 let včetně případných zástupců členů ČTS – právnických osob, odborných sdružení a klubů nejvyšší soutěže.
2. Rada ČTS na návrh prezidenta schvaluje a odvolává z funkce I. a II. viceprezidenta ČTS a volené členy VV ČTS.
3. Do působnosti rady dále patří:
a) schvalování dlouhodobých i ročních plánů činnosti ČTS a zpráv o činnosti ČTS předkládaných VV
b) schvalování ročního rozpočtu a závěrečného účtu ČTS předloženého VV
c) schvalování územně organizačního uspořádání ČTS
d) schvalování statutu rady a VV
e) schvalování členství v ČTS právnických osob, které nejsou organizačními složkami ČTS
f) ustavení Kontrolní a revizní komise rady případně dalších účelových komisí
g) přezkoumávání rozhodnutí orgánů, případně organizačních složek ČTS ve sportovně technických, přestupních a disciplinárních záležitostech formou mimořádné revize
h) organizační zajištění a vydání pokynů k průběhu oblastních konferencí a pro volbu delegátů na valnou hromadu
i) příprava zasedání valné hromady ve spolupráci s VV
j) udělování vyznamenání v souladu s Předpisem o udělování vyznamenání v tenisu
k) schvalování přidružení k jiným kolektivním organizacím nebo vystoupení z nich, dílčí změny stanov ČTS , které nemění celkové pojetí stanov, tzn. strukturu orgánů, název, poslání a cíle ČTS. Tato rozhodnutí podléhají dodatečnému schválení valnou hromadou ČTS, jinak pozbývají platnosti
l) výklad stanov ČTS a posuzování souladu stanov organizačních složek a dalších právnických osob, které chtějí být členy ČTS, se stanovami ČTS
m) schvalování převodů a nakládání s nemovitým majetkem ČTS, zatížení právy třetích osob apod.
4. V personálních záležitostech plní rada tyto funkce :
volí a odvolává z řad členů rady předsedu a místopředsedu. Předseda tento orgán řídí, zastupuje navenek a má právo účasti na jednáních VV s hlasem poradním. V případě potřeby předsedu zastupuje v jeho pravomocech místopředseda.
5. Rada se schází nejméně dvakrát ročně. Svolává ji předseda rady.
6. Mimořádné jednání rady může být svoláno jejím předsedou, prezidentem nebo na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny členů rady.
7. Materiály k projednání radou připravuje a předkládá VV ve spolupráci s předsedou rady.
8. Členové VV nemohou být současně členy rady.
9. Členství v radě zaniká:
a) ustavením nové rady po uplynutí funkčního období
b) odvoláním člena příslušným oblastním svazem
c) vzdáním se členství
d) úmrtím člena
10. V případě, že členství v radě zanikne před uplynutím funkčního období, má příslušný oblastní svaz povinnost delegovat člena náhradního, a to bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k narušení činnosti rady.

X. Výkonný výbor

1. VV je výkonným orgánem ČTS, který řídí činnost ČTS v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy, kterými je ČTS vázán, a rozhodnutími ostatních orgánů ČTS.
2. VV se skládá z prezidenta, generálního sekretáře, který je v pracovním poměru založeném jmenováním a dalších minimálně 9ti členů za podmínky dodržení lichého počtu členů VV.
Jednání VV řídí prezident ČTS, v případě jeho nepřítomnosti VV řídí generální sekretář ČTS. Jednání VV se mohou zúčastnit i pozvaní hosté.
Funkční období je čtyřleté.
3. Pokud nedojde ke schválení některého z navržených kandidátů, navrhne prezident jiného kandidáta. Odvolání členů VV (s výjimkou prezidenta může být provedeno radou na základě návrhu prezidenta, generálního sekretáře nebo člena rady.
Kandidáty na volitelné funkce členů VV předkládá ke schválení nebo odvolání Radě ČTS prezident ČTS.
4. VV se schází zpravidla 1 x měsíčně. Jednání VV svolává prezident. Mimořádná zasedání může svolat i generální sekretář.
5. VV zejména:
a) operativně řídí činnost ČTS v souladu s těmito stanovami a jinými vnitřními předpisy ČTS, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími přijatými jinými orgány ČTS v rámci jejich pravomoci a působnosti
b) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných orgánů ČTS
c) zřizuje odborné komise a stanoví jejich činnost a pravomoc a jmenuje jejich předsedy
d) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutím svých odborných komisí
e) zřizuje aparát ČTS a plní úkoly vedoucího organizace ve smyslu obecně závazných pracovněprávních předpisů; za tímto účelem vydává organizační řád ČTS, vnitřní předpisy ČTS upravující práva, jiné nároky a povinnosti zaměstnanců aparátu ČTS, jakož i jiné předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů (předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.)
f) připravuje ve spolupráci s prezidentem a předsedou rady veškeré podklady pro jednání rady
g) spolupracuje s radou při přípravě zasedání valné hromady
h) schvaluje řády, organizační, sportovně – technické a jiné vnitřní předpisy ČTS s výjimkou těch, které jsou svěřeny Radě
6. Členství ve VV zaniká:
a) zvolením nového VV po uplynutí funkčního období
b) odvoláním člena radou
c) vzdáním se členství
d) úmrtím
7. V případě, že členství některého člena VV zanikne před uplynutím funkčního období, je prezident povinen provést kooptaci až do výše dvou členů VV, kterou musí předložit radě ke schválení na nejbližším zasedání
8. Výkon funkce generálního sekretáře zaniká :
a) odvoláním z funkce prezidentem ČTS
b) ukončením pracovního poměru
c) vzdáním se funkce
d) úmrtím

XI. Jednání orgánů ČTS

1. Všechny orgány a jejich komise se scházejí na řádných a mimořádných zasedáních.
2. Řádné jednání svolává vždy nejvyšší představitel orgánu nebo komise. Mimořádné jednání může být svoláno pouze v souladu se schválenými stanovami.
3. Orgány jsou usnášeníschopné, je-li na řádně svolaném zasedání přítomna nejméně třípětinová většina jejich členů. Účast členů, resp. delegátů je nezastupitelná.
4. V případě, že v době jednání, která byla určena jako doba zahájení zasedání, není přítomna potřebná většina členů, je předsedající povinen začátek jednání odročit o jednu hodinu. Jestliže po uplynutí této doby není zasedání přítomna potřebná většina, je předsedající povinen jednání ukončit a stanovit náhradní termín v době do jednoho měsíce po tomto prvním zasedání a s termínem všechny členy odpovídajícím způsobem seznámit. Toto opětovně svolané zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů či delegátů.
5. Orgány pro svá jednání zpravidla zřizují tyto krátkodobé komise:
– mandátovou
– návrhovou
– volební
– tiskovou
6. Hlasování je vždy veřejné, s výjimkou personálních záležitostí (viz čl.8). O předložených návrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly podány.
7. Rozhodnutí řádně svolaného orgánu je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina prezentovaných členů či delegátů v den hlasování za podmínky dodržení usnášení schopnosti ( viz body 3 a 4 ). Toto ustanovení se netýká voleb.
8. Volby probíhají vždy tajným hlasováním, pokud nerozhodne orgán jinak. Není-li stanovami určeno jinak, k odvolání či volbě stačí nadpoloviční většina oprávněných hlasů.
9. Vystoupit v diskusi (i opakovaně) má právo každý člen i pozvaný host. Délka diskusního vystoupení nesmí přesáhnout 5 minut. K projednávanému tématu je možné okamžitě vyslovit tzv. faktickou poznámku, jejíž délka nesmí překročit 1 minutu. Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující překročil čas, odchyluje se od tématu či uráží přítomné.
10. Bližší podrobnosti o jednání orgánů, zejména pak v případě valné hromady, mohou v souladu se schválenými stanovami upravovat jednací řády, které si orgány schválí v úvodu svého jednání.
11. Každý řádný člen, resp. delegát či pozvaný host má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem dobrovolné funkce či účasti na jednání. Případně, rozhodne-li o tom orgán i na odměnu za výkon funkce.

XII. Majetek a hospodaření ČTS

1. Majetek ČTS tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva.
2. Zdrojem majetku ČTS jsou zejména:
a) určený podíl z členských příspěvků a registrace
b) příjmy od státu a jiných organizací
c) sponzorské dary
d) příjmy z vlastní činnosti
e) ostatní příjmy
3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným radou na období 1 roku.
4. Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem disponovat prezident a generální sekretář. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře resp. pracovníky ČTS.
K finančním převodům a platbám je třeba vždy podpisu dvou oprávněných osob.
5. Schvalování převodů a nakládání s nemovitým majetkem ČTS schvaluje v souladu s čl. IX. odst. 3. písm. m) těchto stanov rada.

XIII. Podepisování za ČTS

1. Podepisování za ČTS se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu ČTS připojí svůj podpis dále uvedení oprávnění zástupci ČTS.
2. Prezident je oprávněn samostatně podepisovat za ČTS veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci, jejíž podepisování si vyhradí.
3. Generální sekretář je oprávněn podepisovat za ČTS písemné právní úkony a korespondenci, které spadají do pravomoci VV a týkají se jeho činnosti, a dále takové listiny, které se sice netýkají činnosti VV, avšak k jejich podepisování byl pověřen prezidentem ČTS.
4. Předseda rady je oprávněn podepisovat za ČTS veškeré předpisy a rozhodnutí vydané radou, jakož i korespondenci, která se týká činnosti rady.
5. Ustanovení článku XII. odst. 4. poslední věta zůstává tímto článkem XIII. nedotčeno.

XIV. Přechodné ustanovení

1. Za řádně svolanou první valnou hromadu podle těchto stanov se považuje Národní konference ČTS konaná dne 9. a 10.4.1994.
2. Výkon funkcí v orgánech ČTS existujících podle dosavadních stanov ČTS zaniká až dnem zvolení resp. ustanovení nových orgánů podle těchto stanov.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Funkce stanovené těmito stanovami, do nichž jsou vedoucí funkcionáři ČTS voleni resp. jmenováni, mohou být vykonávány jak dobrovolně, tak i v pracovněprávním vztahu, pokud tyto stanovy způsob výkonu funkce výslovně neurčují. V případě, že příslušný orgán (k této volbě resp. jmenování) rozhodne, že taková funkce bude vykonávána v pracovněprávním vztahu, budou se práva a povinnosti takto ustavených vedoucích pracovníků do příslušné funkce řídit ustanoveními pracovněprávních předpisů upravujícími pracovní poměr vzniklý volbou resp. jmenováním.
2. Rozhodování orgánů ČTS, jakož i orgánů organizačních složek ČTS se řídí zásadou dvojinstančnosti řízení; institut mimořádné revize ve sportovně-technických věcech a pravomoc prezidenta pozastavil účinnost a vykonatelnost protiprávních rozhodnutí orgánů ČTS tímto zůstává nedotčena.
3. Tyto stanovy byly v souladu s dosavadními stanovami ČTS schváleny
Národní konferencí ČTS dne 9.4.1994 a nabývají účinnosti okamžikem
schválení. Stanovy byly změněny a doplněny valnou hromadou ČTS konanou ve dnech 14. – 15. 3. 1998 a 23. 2. 2002. Všechny tyto změny a doplňky nabývají účinnosti okamžikem schválení.
4. K okamžiku účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy ČTS; ustanovení článku XIV odst. 2 těchto stanov zůstává tímto nedotčeno.
5. Změny a doplňky stanov ČTS je oprávněna schvalovat valná hromada, případně rada v souladu s čl. IX odst. 3. písm. k). Výklad stanov ČTS provádí rada.

V Praze dne 18. 2. 2006

Ing. Ivo Kaderka CSc.
prezident ČTS